Spring naar inhoud

Beleidsterreinen

In 2015 is de Participatiewet ingegaan, met het doel iedereen doet mee, ook mensen zonder werk. In het onderstaande korte film van de gemeente Brunssum wordt eenvoudig uitgelegd wat de participatiewet inhoudt.

Uitgangspunt is dat de Participatieraad Hilvarenbeek in principe inspraak heeft op alle maatschappelijke beleidsterreinen die onder de verantwoordelijkheid vallen van de gemeente Hilvarenbeek. Onze adviezen kunnen betrekking hebben op zowel nieuw- als het huidige gemeentelijke beleid. Enkele gebieden waarover wij adviseren zijn onder andere:

De Wet Wmo 2015:

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning via de Wet Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • Begeleiding en dagbesteding.
  • Ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten.
  • Een plaats in een beschermende woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis.
  • Opvang in geval van huiselijk geweld en dakloosheid.
  • Hulpmiddelen. (bijv. rolstoelen, scootmobiel, woningaanpassing)
  • Hulp in het huishouden.
  • Regionaalvervoer.

De Participatiewet:

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb). de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

De Jeugdzorg:

De Jeugdwet, die de grondslag vormt voor het nieuwe jeugdstelstel, is op 1 januari 2015 ingegaan.

Op diverse prestatievelden zal de gemeente Hilvarenbeek voor het maatschappelijk (Wmo) beleid nauw samenwerken met regio gemeenten. (bijvoorbeeld deeltaxi). Het regionale karakter van dit beleid brengt wellicht met zich mee dat aan de participatie van cliënten een regionale invulling gegeven dient te worden. De Participatieraad  is zich bewust van deze noodzaak en zal daar waar mogelijk ook regionaal  samenwerken met andere participatieraden. Dit neemt echter niet weg dat ten  aanzien van regionale beleidsgebieden er een vrijheid moet blijven bestaan om lokale accenten aan te brengen. Immers de decentralisatie heeft als uitgangspunt dat de lokale overheden meer maatwerk kunnen, dienen en moeten leveren aan haar burgers.

 

Participatie, meer doen aan meedoen.

vergroot tekst