Spring naar inhoud

Missie & Visie

Alvorens naar de doelstelling te kijken is het belangrijk om te onderzoeken waarom wij het belangrijk vinden om als Participatieraad te bestaan.

Wij vinden het belangrijk dat wij leven in een (lokale)samenleving waarin iedere individu op zijn of haar wijze als volwaardige én gelijkwaardige persoon kan én mag deelnemen aan een sociaal en inclusief maatschappij.

Nu we ons "bestaan" hebben geformuleerd is het de vraag "hoe" we dit uitgangspunt uitvoeren.

Wij gaan met elkaar én met andere personen/groepen in gesprek om met elkaar van gedachte te wisselen om zo met elkaar tot een ideale situatie te komen waarbij het kunnen meedoen  (sociaal en inclusief) voor elke individu een normale dagdagelijkse situatie is.

Als laatste is het belangrijk dat we datgene wat we hierboven hebben beschreven ook tot uiting laten komen in "wat" we doen.

Wij geven gevraagd én ongevraagd advies, over maatschappelijke participatie vraagstukken, hoe de ideale situatie benaderd kan worden én trachten in een zo vroegtijdig stadium betrokken te raken bij de onderliggende processen om zo maximale invloed uit te oefenen op die maatschappelijke participatie vraagstukken om het gezamenlijk doel te bereiken.

Het bovenstaande is onze basis van ons bestaan, ons denken en hoe wij onze taak uitvoeren. Vanuit hier hebben wij het volgende Missie geformuleerd:

Als Participatieraad Hilvarenbeek, gaan wij in de komende vijf jaren de burgerparticipatie verder vorm geven. Wij gaan zorgen voor een verbreding van maatschappelijke diversiteit in onze organisatie wat betreft de aangesloten partijen. We gaan zorgen dat meer individuele burgers (ook jongeren) betrokken,  getrokken en verbonden worden aan de Participatieraad, waardoor er een groter maatschappelijk draagvlak en krachtveld ontstaat op beïnvloeding van het terrein van maatschappelijke participatie. Ook willen wij de advies en kennis bron zijn inzake maatschappelijk gebied voor lokale organisaties welke actief zijn in de gemeente Hilvarenbeek.

Onze doelstelling:

De Participatieraad Hilvarenbeek heeft tot doel het formuleren van de collectieve wensen van burgers binnen het Sociaal Domein van de gemeente Hilvarenbeek. Deze collectieve wensen worden vertaald in gevraagde en ongevraagde adviezen en/of beleids (wijzigings) voorstellen en aangeboden aan het College van Burgemeester & Wethouders. Mede op grond van deze adviezen en/of beleidsvoorstellen kan het college een voorstel doen aan de gemeenteraad waarna de gemeenteraad het beleid kan vaststellen. Door deze werkwijze ontstaat er een breed beleid waarmee het meedoen in de samenleving gewaarborgd dient te zijn. De Participatieraad Hilvarenbeek fungeert hierbij als centraal aanspreekpunt voor de gemeente betreffende de vormgeving, het volgen (monitoring) en de evaluatie van het gemeentelijk maatschappelijk beleid en tevens zijn wij het advies én de kennisbron inzake het maatschappelijke terrein voor lokale organisaties welke actief zijn in de gemeente Hilvarenbeek.

In onze Visie zeggen we het volgende:

Maatschappelijke participatie zal op vele, lees alle,  terreinen in de toekomst anders zijn ingericht dan nu. De technologie zal nog meer gericht zijn op de individuele burger maar juist door die technologie zal de burgerparticipatie meer, sneller en effectiever gaan plaatsvinden. Meningen, ideeën en inzichten zullen eenvoudiger en sneller en met meer mensen worden gedeeld .In de toekomst zal (lokale) burgerparticipatie op elk moment van de dag én vanaf elke locatie mogelijk zijn. Het zal minder tijd vragen en de resultaten van de beïnvloeding zullen sneller zichtbaar zijn. Hierdoor raken individuen nog meer betrokken en ontstaat er een maximale draagkracht en invloed om de inclusieve en sociale maatschappij naar een volgend level te brengen.