Spring naar inhoud

De geschiedenis

Het ontstaan van de Stichting Participatieraad Wmo Hilvarenbeek.

De heren Cees van Helvert en Michèle de Vries, beide vanuit Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Hilvarenbeek-Diessen (SPG-Hilvarenbeek) en de toenmalige wethouder Kees van Mol hebben in 2004/2005 de eerste gesprekken gevoerd om te komen tot een nieuwe samenwerkingsorganisatie m.b.t. de participatie van burgers en organisaties binnen de toen nog te ontwikkelen Wet maatschappelijke ondersteuning. Vanuit deze gezamenlijke visie en vooruitlopend op de aanstaande vernieuwing in het sociaal domein heeft het bestuur van SPG-Hilvarenbeek in samenwerking met de toenmalige Stichting Welzijn, het project "ouderenproof" gestart in Hilvarenbeek. Doormiddel van dit project zijn ook de twee ouderenbonden die actief zijn in de gemeente Hilvarenbeek in de samenwerking getrokken. Ondanks dat de samenwerking in 2006 een wat hobbelige start kende is het project "ouderenproof" zeer succesvol afgesloten. De samenwerking tussen de vier partijen was zo geslaagd dat men als een vervolg van het project "ouderenproof" een nieuw samenwerkingsverband heeft opgericht onder de naam Stichting Vitaal Hilvarenbeek, inmiddels beter bekend als de Seniorenraad Hilvarenbeek.

Parallel aan de oprichting van de Stichting Vitaal Hilvarenbeek zijn de plannen om te komen tot een participatieraad verder uitgewerkt. In 2007 kreeg dit parallele proces van vernieuwde en verbrede samenwerking, onder begeleiding van Drs. Saskia van der Broek (ZorgBelang Brabant), verder gestalte. Plannen werden uitgewerkt met als resultaat dat eind 2007 in Hilvarenbeek, de Stichting Participatieraad Wmo Hilvarenbeek het levenslicht zag.

Verordening.

Onder leiding van de heer Gerard van Laarhoven (onafhankelijk voorzitter 2008-2010) is er verder  gewerkt aan de vormgeving van deze nieuwe organisatie. In oktober 2008 is de samenwerking tussen de Participatieraad Wmo Hilvarenbeek en de gemeente officieel bekrachtigd en verankerd middels een  verordening. Dit heugelijke feit betreft een bijzonder momenten, namelijk dat de verordening, opgesteld door de participatieraad zelf, volledig is overgenomen door het collega van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilvarenbeek.

Participatieraad als zelfstandige stichting.

Van meet af aan was duidelijk dat alle betrokken partijen een sterke voorkeur hadden om de Participatieraad Wmo Hilvarenbeek als samenwerkende organisatie een zelfstandige rechtspersoon te laten zijn. Dit was een bewuste keuze omdat hierdoor een organisatie ontstaat die betrokken is bij, maar ook los is van de gemeente Hilvarenbeek. Hierdoor kan haar adviesrol alleen maar sterker worden zonder dat aangeschoven partijen inboeten aan eigen kracht. De aangeschoven partijen hebben immers andere verantwoordelijkheden die de participatieraad niet kan en wil overnemen. In november  2009 is de stichting officieel opgericht bij de notaris.

Positie participatieraad binnen de gemeente Hilvarenbeek.

De Participatieraad Hilvarenbeek geeft vanaf haar oprichting  -gevraagd en ongevraagd advies- op het terrein Wet maatschappelijke ondersteuning. In de korte bestaansperiode is het advies terrein, door onder andere wetswijzigingen en natuurlijke groei verbreed naar het gehele maatschappelijke domein waarover de gemeente zeggenschap heeft. De Stichting Participatieraad Hilvarenbeek bevindt zich in het midden tussen het College van Burgemeester en Wethouders en de burgers c.q. lokale (belangen)organisaties en zorgt zo niet alleen voor invloed op gemeentelijk beleid maar ook voor een breed draagvlak bij de achterban van de vertegenwoordigers in haar organisatie. Door deze positie is het voor elke (lokale)organisatie van belang om deel te nemen aan de Participatieraad Hilvarenbeek.

Deelname geeft organisaties de mogelijkheid om invloed te hebben op het brede maatschappelijke terrein. hierdoor worden de lokale organisaties krachtiger en creëren zij meer draagvlak voor hun plannen.

Vanaf het eerste ontwerp van de Participatieraad Hilvarenbeek is men uitgegaan van de kracht van samenwerking, maar ook voor het behoud van zelfstandigheid van elke aangesloten organisatie om zo te borgen dat elke organisatie haar achterban kan vertegenwoordigen in de participatieraad maar ook zelfstandig invloed kan uitoefenen naar de lokale overheid.

Vernieuwing 2017.

Tijdens de eerste vergadering van 2017 is besloten om de Participatieraad Hilvarenbeek beter te laten aan te sluiten op de ontwikkelingen die de laatste 10 jaar hebben plaatsgevonden. Er heeft een kleine naamsverandering plaatsgevonden, vanaf heden gaat de Stichting door het leven als Participatieraad Hilvarenbeek met als onder regel, Adviesraad Sociaal Domein Hilvarenbeek. Door deze subtiele naamsverandering blijven we herkenbaar voor de lokale bevolking maar laten we ook zien dat we breder zijn dan alleen de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Naast deze verandering wordt ook de 10 jaar oude statuten / huishoudelijk reglement herijkt naar de huidige situatie. Hiermee zorgen we voor dat burgerparticipatie verankert blijft in de lokale gemeenschap.

Participatieraad Hilvarenbeek.

Adviesraad Sociaal Domein Hilvarenbeek.

vergroot tekst