Spring naar inhoud

Civil Society

Het uitgangspunt.

Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning is wat genoemd wordt de 'civil society'.
Maar wat wil deze term nu zeggen? Eenvoudig zou je kunnen zeggen dat het betekent "de vrijwillige samenwerkende gemeenschap van burgers". Mensen maken er dus vrijwillig deel van uit, het betreft hier dus nadrukkelijk geen familie of vriendschapsverbanden.

De samenleving is continu in beweging.

In beweging door factoren als vergrijzing, ontgroening, migratie en integratie. Ook veranderend overheidsbeleid en nieuwe wetgeving zorgt voor beweging. Denk aan de vermaatschappelijking van de zorg en een terugtredende overheid. We stellen steeds nieuwe eisen aan bijvoorbeeld leefbaarheid en veiligheid. Om deze vraagstukken van nu en de toekomst te kunnen oplossen, moet de samenleving voldoende veerkracht hebben. Het betrekken van burgers en lokale organisaties bij het aanpakken van vraagstukken zorgt voor de juiste veerkracht. Een gezonde civil society is dé basis voor een veerkrachtige lokale samenleving. Want een veerkrachtige samenleving vindt voor iedere nieuwe uitdaging een passende oplossing!

600.000 fulltime arbeidsplaatsen per jaar.

Vier tot vijf miljoen burgers verrichten gezamenlijk zo'n 20 miljoen uur vrijwillige inzet per week. Dat is dus ruim 1 miljard uur of ongeveer 600.000 fulltime arbeidsplaatsen per jaar. Vrijwillige inzet vertegenwoordigt een enorm sociaal, economisch, democratisch en dienstverlenend kapitaal. Kapitaal dat ingezet kan worden om uitdagingen op te pakken. Maar ook kapitaal dat onderhouden moet worden. Vrijwillige inzet is de hefboom om te komen tot een veerkrachtige lokale samenleving waarin zoveel mogelijk burgers - zo niet allen - participeren. Burgers die in vertrouwen samenwerken met anderen en uit vrije wil diensten aan elkaar en derden leveren.

Veerkracht van de samenleving.

In een veerkrachtige samenleving zijn burgers lid van en werken samen in één of meer netwerken of verbanden. Denk hierbij aan werk, familie, sport, muziek,scholen, kerken en moskeeën, buurthuis, vereniging, politieke (actie)comités. De civil society is de optelsom van al die non-profit en non- gouvernementele organisaties en verbanden.

Vertrouwen.

Onderling vertrouwen en sociale relaties zijn in de deelname aan de lokale samenleving sleutel- begrippen.

De verantwoordelijkheid en de kracht van de samenleving komt hierin tot uiting. Uit onderzoek blijkt dat het merendeel van de burgers bereid is zich voor anderen in te zetten, als ze gevraagd worden! Gezamenlijke uitdagingen, doelen of thema's staan centraal om samen activiteiten of initiatieven te ondernemen.

De overheid en de Civil Society.

De overheid kan en wil niet meer de oplosser zijn van alle problemen, maar moet en wil uitgaan van de (organisatie)kracht van de samenleving, de civil society. Daarbij is het belangrijk dat de gemeente een stimulerende factor is zodat ook de kwetsbare groepen in de lokale samenleving, mee kunnen en mogen doen. Daarom is het noodzakelijk dat samen met burgers en andere betrokkenen gezocht wordt naar een evenwichtig en adequaat aanbod van diensten en voorzieningen in de gemeente. Deels professioneel, deels op vrijwillige basis. Met andere woorden; de gemeente en burgers werken gezamenlijk aan een optimale lokale dienstverlening.

vergroot tekst