Spring naar inhoud

Prestatievelden

De Wmo regelt het horizontaal

Het maatschappelijke doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is: meedoen. Meedoen van álle burgers aan álle facetten van de samenleving, al dan niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Dat is de onderlinge betrokkenheid tussen mensen. En als dat niet kan, is er  ondersteuning vanuit de gemeente. Het eindperspectief van de Wmo is een samenhangend lokaal beleid op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning en op de aanpalende terreinen. Voor mensen die langdurige, zware zorg nodig hebben is er vooralsnog de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). In 2011 is de 'Transitie AWBZ' ingezet, dit houdt in dat diverse zorgtaken vanuit de AWBZ (centraal geregeld) naar de lokale overheid gaan. Enerzijds omdat de gemeente haar inwoners beter kent
anderzijds zullen alle deze transities ook bezuinigingen met zich meebrengen.

Prestatievelden

De gemeente Hilvarenbeek is verplicht om een lokaal beleid te hebben dat zorgt dat iedereen mee kan doen en daar waar nodig inwoners te ondersteunen in het mee kunnen doen. De Wet maatschappelijke ondersteuning (2007) omvat negen prestatievelden, deze zijn:

  1. Bevorderen leefbaarheid / sociale samenhang in dorpen, wijken en buurten.
  2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen en hun ouders bij opgroeien en opvoeden.
  3. Geven van informatie, advies en cliëntenondersteuning.
  4. Ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.
  5. Bevorderen maatschappelijke participatie van kwetsbare groepen.
  6. Verlenen van individuele voorzieningen aan kwetsbare groepen.
  7. Bieden van maatschappelijke opvang.
  8. Bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg.
  9. Bevorderen van verslavingsbeleid.

vergroot tekst