Spring naar inhoud

Prestatieveld 1

Bevorderen leefbaarheid / sociale samenhang in dorpen, wijken en buurten.

Het prestatieveld  'bevorderen leefbaarheid / sociale samenhang in dorpen, wijken en buurten' is ruim en breed geformuleerd. Het gaat over het versterken van maatschappelijke verbanden tussen burgers en onderlinge samenwerking en ondersteuning. Zoals het opzetten van sociale netwerken.

De gemeente heeft een grote vrijheid om een lokale invulling te geven en prioriteiten te stellen. Te denken valt aan het bevorderen van de 'Civil society' (de maatschappelijke verbanden van burgers), het ondernemen van activiteiten ter  bevordering van veiligheid, het bevorderen van interculturalisatie, het realiseren van accommodaties ten behoeve van maatschappelijke activiteiten en sport, jeugdhonken, et cetera.


Aandachtspunten.

De gemeente onderzoekt welke knelpunten er zijn op het gebied van sociale samenhang (probleemverkenning) en stelt de resultaten beschikbaar aan cliëntenorganisaties (o.a. aan de Participatieraad Wmo Hilvarenbeek i.o.)

De gemeente stimuleert verbeteringen van de beeldvorming over specifieke kwetsbare groepen zoals ouderen, mensen met een beperking, verslaafden, dak- en thuislozen door bijvoorbeeld schoolvoorlichtingsactiviteiten. De gemeente stelt hiervoor middelen beschikbaar.

De toegang tot voorzieningen voor kwetsbare groepen is laagdrempelig.

De gemeente heeft aandacht voor kwetsbare groepen. Er bestaat inzicht in de omvang, de problemen en de behoeften van specifieke doelgroepen. Hierop wordt beleid gemaakt.


Relatie met Agenda 22.

Regel 13; 'Overheden accepteren de eindverantwoordelijkheid voor het verzamelen en verspreiden van informatie over de leefomstandigheden van mensen met een functiebeperking en zij bevorderen uitgebreid onderzoek naar alle aspecten en problemen die het leven van mensen met een functiebeperking bemoeilijken'

Regel 15; 'Overheden dragen verantwoordelijkheid om een wettelijke basis te scheppen voor maatregelen die volledige participatie en rechtsgelijkheid waarmaken voor mensen met een functiebeperking'.

Regel 17; 'Overheden zijn verantwoordelijk voor het oprichten en versterken van nationale coördinatiecentra die moeten functioneren als expertisecentrum voor vraagstukken over functiebeperkingen.'

Regel 18; 'Overheden moeten het recht erkennen van belangenorganisaties om mensen met een functiebeperking op nationaal, regionaal en lokaal niveau te vertegenwoordigen. Overheden moeten ook de  adviserende rol van deze organisaties in de besluitvorming over het beleid erkennen.'

Naar prestatieafspraak 2.

vergroot tekst