Spring naar inhoud

Prestatieveld 3

Prestatieveld 3:

Geven van informatie, advies en cliëntenondersteuning.

Het prestatieveld 'Geven van informatie, advies en cliëntondersteuning', is gericht op zowel algemene informatievoorziening als individuele. Het gaat om activiteiten gericht op het ondersteunen van de burger bij het vinden van de weg in het veld van maatschappelijke ondersteuning. Een algemene voorziening is het informatiepunt (bijv. de centrale balie). Een individuele voorziening is de consulent die helpt bij vraagverheldering. Aan de wijze waarop gemeenten informatie en advies vormgeven, worden vanuit de wet geen eisen gesteld. Het is wenselijk dat een gemeente zich bij dit beleidsterrein laat leiden door de 'één-loket gedachte'. Bij dit loket kan de burger terecht voor alle informatie over voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

  • De gemeente geeft vorm aan de één- loket gedachte, waar de cliënten terecht kunnen voor informatie, advies en ondersteuning.

  • Bij het loket kunnen cliënten beschikken over onafhankelijke informatie en advies. Informatie gebaseerd op ervaringsdeskundigheid is onderdeel van het aanbod.

  • Informatie draagt bij aan kennis, zelfstandigheid en het maken van keuzen en is hiermee essentieel voor cliënten.

  • Het loket beschikt over een goede klachtenregeling met betrekking tot de dienstverlening door het loket.

  • Regel 4; 'Overheden moeten de ontwikkeling en de beschikbaarheid van ondersteunende diensten voor mensen met een functiebeperking garanderen, inclusief hulpmiddelen, om hen te helpen het niveau van afhankelijkheid in hun dagelijks leven te verhogen en hun rechten uit te oefenden'.

  • Regel 5; 'Overheden moeten het overkoepelend belang erkennen van toegankelijkheid in het proces van gelijkschakeling van mogelijkheden in alle geledingen van de maatschappij. De overheden moeten voor mensen met functiebeperkingen: (A) actieprogramma's maken om de fysieke omgeving toegankelijk te maken en (B) maatregelen treffen om hen toegang te verschaffen tot informatie en communicatie'.

  • Regel 13; 'Overheden accepteren de eindverantwoordelijkheid voor het verzamelen en verspreiden van informatie over de leefomstandigheden van mensen met een functiebeperking en zij bevorderen uitgebreid onderzoek naar alle aspecten en problemen die het leven van mensen met een functiebeperking bemoeilijken'.

  • Regel 15; 'Overheden dragen verantwoordelijkheid om een wettelijke basis te scheppen voor maatregelen die volledige participatie en rechtsgelijkheid waarmaken voor mensen met een functiebeperking'.

  • Regel 17; 'Overheden zijn verantwoordelijk voor het oprichten en versterken van nationale coördinatiecentra die moeten functioneren als expertisecentrum voor vraagstukken over functiebeperkingen.'.

  • Regel 18; 'Overheden moeten het recht erkennen van belangenorganisaties om mensen met een functiebeperking op nationaal, regionaal en lokaal niveau te vertegenwoordigen. Overheden moeten ook de adviserende rol van deze organisaties in de besluitvorming over het beleid erkennen'.

Naar prestatieafspraak 4.

vergroot tekst