Spring naar inhoud

Prestatieveld 4

Prestatieveld 4:

Ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.

Het prestatieveld 'Ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers' is gericht op het ondersteunen van lokale mantelzorgorganisaties. Daarnaast op het stimuleren en faciliteren van vrijwilligersprojecten op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. De gemeente kan hierbij denken aan de financiering van bestaande steunpunten mantelzorg met een advies-, verwijzings- en beleidsfunctie, lotgenotencontacten en het financieren van instellingen voor vrijwillige thuishulp.

Notitie: Mantelzorg is langdurende zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden, maar waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie (familie, vriend, kennis, buur, enz). Vrijwillige inzet van burgers, informeel en ongeorganiseerd, vormt een onmisbaar deel van de 'civil society'.

  • Met de Wmo wordt een extra beroep gedaan op de zorgbereidheid van de burger. Dit kan alleen als de mantelzorg wordt versterkt. Bijvoorbeeld door betere facilitering van ondersteunende organisaties zoals de steunpunten mantelzorg. Denk ook aan de stimulering van voorzieningen als klussendiensten, boodschappenservice, maaltijdverzorging, ect.

  • Zorg voor vangnetvoorzieningen voor mantelzorg door uitbreiding van sectoroverstijgende respijtzorg-voorzieningen zoals logeerhuizen en oppas voor dementerenden.

  • Steunpunten mantelzorg worden betrokken bij het opstellen van beleid en zijn onderdeel van de informatie en adviesfunctie van gemeenten.

  • Mantelzorg, vrijwilligerszorg en zelfhulp mogen niet worden ingezet ter vervanging van professionele hulp.

  • Informele Zorg is in het Wmo-wetvoorstel beperkt tot mantelzorg en vrijwilligerswerk in de thuiszorg. Hieraan dient te worden toegevoegd 'zelfhulp en ervaringsdeskundigheid'. Deze drie vormen gezamenlijk de Informele Zorg. Informele zorg neemt, in het kader van de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid, een centrale plaats in in de Wmo. Zelfhulp heeft een onmiskenbare toegevoegde waarde op de reguliere hulp.

  • Ouders met een kind met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap zijn per definitie mantelzorgers. De gemeente zorgt voor ondersteuning van deze gezinssystemen.

  • Regel 9; 'Overheden moeten bevorderen dat mensen met een functiebeperking volledig deelnemen aan het gezinsleven. Zij moeten hun recht op een persoonlijke levenssfeer beschermen en erop toezien dat de wet mensen met een functiebeperking niet discrimineert wat betreft seksuele relaties, huwelijk en ouderschap'.

Naar prestatieafspraak 5.

vergroot tekst