Spring naar inhoud

Prestatieveld 5

Prestatieveld 5:

Bevorderen maatschappelijke participatie van kwetsbare groepen.

Het prestatieveld 'bevorderen maatschappelijke participatie kwetsbare groepen' oftewel 'het stimuleren van deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychische probleem en mensen met een psychosociaal probleem', is gericht op het bevorderen van deelname aan de maatschappij van iedereen en mensen uit kwetsbare groepen in het bijzonder. De definitie van kwetsbare groepen is breed; het gaat om iedereen die extra ondersteuning nodig heeft vanwege gezondheid, achtergrond of leeftijd. Inhoudelijk gaat het om algemene  maatregelen die nodig zijn om deelname te bevorderen zoals toegankelijkheid van openbare gebouwen en het organiseren van activiteiten voor specifieke groepen. Gemeenten zijn vrij in de wijze waarop  zij deelname aan de samenleving bevorderen. De maatregelen hoeven dus niet alleen gericht te zijn op mensen uit een kwetsbare groep, zolang zij er in ieder geval maar baat bij hebben (inclusief beleid).

Het gaat hier om een breed scala van mogelijkheden zoals:

 •  De toegankelijkheid van de woonomgeving.

 • De toegankelijkheid van openbare ruimten zoals bibliotheek, muziekschool en gemeenschapshuizen.

 • Activiteiten op het gebied van beeldvorming en acceptatie.

 • Bevorderen van mogelijkheden voor openbaar vervoer.

 • Verbreding van het aanbod van welzijn en vrijetijdsbesteding voor nieuwe doelgroepen, zoals mensen met een verstandelijke en/of psychische aandoening.

Notitie: Definitie van toegankelijkheid vanuit cliëntenperspectief.
Onder toegankelijkheid vanuit cliëntenperspectief wordt zowel fysieke toegankelijkheid, zoals rolstoeltoegankelijkheid, verstaan als immateriële toegankelijkheid. Dé beperking bestaat niet. Er zijn evenveel mensen als beperkingen, denk aan niet-aangeboren hersenletsel, slechthorendheid, visueel beperkt. Elke beperking vraagt een eigen aanpassing. Voorzieningen, diensten of activiteiten moeten door elke doelgroep 'gebruikt' kunnen worden ofwel voor elke beperking toegankelijk zijn.

 • De gemeente beschrijft kwetsbare groepen en het beleid dat zij ten aanzien hen voert. Dit gebeurt op basis van onderzoek naar kenmerken en wensen van deze groepen.

 • De inhoud van het beleid is concreet en toetsbaar, zodat de gemeente aanspreekbaar is op haar inspanningen met betrekking tot participatiebevordering.

 • Er zijn voldoende en goed toegankelijke dagactiviteitencentra voor diverse kwetsbare groepen.

 • Bij bouwplannen van de gemeente wordt een BTB advies (bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid) ingewonnen. Bij vergunningaanvragen voor publiek toegankelijke gebouwen wordt dit verplicht gesteld.

 • Regel 4; 'Overheden moeten de ontwikkeling en de beschikbaarheid van ondersteunende diensten voor mensen met een functiebeperking garanderen, inclusief hulpmiddelen, om hen te helpen het niveau van onafhankelijkheid in hun dagelijks leven te verhogen en hun rechten uit te oefenden'.

 • Regel 5; 'Overheden moeten het overkoepelend belang erkennen van toegankelijkheid in het proces van gelijkschakeling van mogelijkheden in alle geledingen van de maatschappij. De overheden moeten voor mensen met functiebeperkingen: (A) actieprogramma's maken om de fysieke omgeving toegankelijk te maken en (B) maatregelen treffen om hen toegang te verschaffen tot informatie en communicatie'.

 • Regel 6; 'Overheden dienen gelijke kansen als uitgangspunt te erkennen voor basis-, voortgezet en hoger onderwijs in een geïntegreerde omgeving voor kinderen, jongeren en volwassenen met een functiebeperking. Zij moeten waarborgen dat dit onderwijs een geïntegreerd onderdeel is van het onderwijssysteem'.

 • Regel 7; 'Overheden dienen het principe te erkennen dat mensen met een functiebeperking in staat moeten worden gesteld om hun mensenrechten uit te oefenen, met name wat werkgelegenheid betreft. Zij moeten op de arbeidsmarkt gelijke kansen krijgen voor productief en betaald werk, zowel op het platteland als in de steden'.

 • Regel 8; 'Overheden zijn verantwoordelijk voor het voorzien in sociale zekerheid en behoud van inkomen voor mensen met een beperking.'.

 • Regel 10; 'Overheden moeten zorgen voor integratie en deelname van mensen met een functiebeperking aan culturele activiteiten op een gelijkwaardige basis'.

 • Regel 11; 'Overheden moeten maatregelen treffen voor gelijke kansen voor beoefening van sport en recreatie door mensen met een functiebeperking.'.

 • Regel 12; 'Overheden moeten maatregelen bevorderen die mensen met een functiebeperking in staat stellen gelijkwaardig te participeren in het religieuze leven in hun leefomgeving.'.

 • Regel 15; 'Overheden dragen verantwoordelijkheid om een wettelijke basis te scheppen voor maatregelen die volledige participatie en rechtsgelijkheid waarmaken voor mensen met een functiebeperking'

 • Regel 17; 'Overheden zijn verantwoordelijk voor het oprichten en versterken van nationale coördinatiecentra die moeten functioneren als expertisecentrum voor vraagstukken over functiebeperkingen.'

Naar prestatieafspraak 6.

vergroot tekst