Spring naar inhoud

Prestatieveld 6

Prestatieveld 6:

Verlenen van individuele voorzieningen aan kwetsbare groepen.

Het prestatieveld 'verlenen van individuele voorzieningen aan kwetsbare groepen' oftewel 'het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het (gewenste) maatschappelijke verkeer. In het kader van dit prestatieveld verstrekt de gemeente individuele voorzieningen, zoals huishoudelijke hulp aan mensen met een beperking. Het kan gaan om een beperking van somatische, psychische of anderszins chronische aard, of het betreft een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap.

Het gaat om individueel te verlenen voorzieningen, die passen bij de behoefte van een individu. Dat individuele betekent niet dat de gemeente het verlenen van die voorziening niet op collectieve wijze vorm kan geven. Denk bijvoorbeeld aan het vervoer voor mensen met een handicap (Regiotaxi).

Ten aanzien van de invulling van de voorzieningen hebben gemeenten een grote beleidsvrijheid. Dit geldt ook voor het vaststellen van de criteria op basis waarvan burgers aanspraak kunnen maken op een voorziening. De gemeenten stellen deze criteria zelf op.

Notitie: Beperkte zorgplicht.
In de Wmo wordt de gemeente een beperkte zorgplicht opgelegd. Hierin wordt bepaald dat gemeenten burgers een aantal voorzieningen bieden waarop zij aanspraak kunnen maken. Het gaat om een beperkt aantal individuele voorzieningen die voor burgers noodzakelijk zijn om te functioneren en waar de gemeente geen eigen invulling aan kan geven. Een voorbeeld van een noodzakelijke voorziening is een rolstoel. De gemeente zijn, door middel van een algemene maatregel van bestuur, verplicht een omschrijving te maken om welke voorzieningen het gaat.

 • De Wet Voorzieningen Gehandicapten wordt onderdeel van de Wmo. Voor de Wmo bestaat een landelijk protocol inzake verstrekkingen. De gemeente neemt dit protocol over in haar beleid.

 • De gemeente laat indicatiestelling voor Wmo-voorzieningen uitvoeren door een onafhankelijke organisatie. De indicatiestelling is integraal, dat wil zeggen dat de burger het uitgangspunt is en gekeken wordt wat deze op alle levensterreinen (wonen, welzijn en zorg) aan voorzieningen nodig heeft. Als norm wordt hiervoor de ICF classificatie gebruikt.

 • Regel 4; 'Overheden moeten de ontwikkeling en de beschikbaarheid van ondersteunende diensten voor mensen met een functiebeperking garanderen, inclusief hulpmiddelen, om hen te helpen het niveau van onafhankelijkheid in hun dagelijks leven te verhogen en hun rechten uit te oefenden'.

 • Regel 5; 'Overheden moeten het overkoepelend belang erkennen van toegankelijkheid in het proces van gelijkschakeling van mogelijkheden in alle geledingen van de maatschappij. De overheden moeten voor mensen met functiebeperkingen: (A) actieprogramma's maken om de fysieke omgeving toegankelijk te maken en (B) maatregelen treffen om hen toegang te verschaffen tot informatie en communicatie'.

 • Regel 6; 'Overheden dienen gelijke kansen als uitgangspunt te erkennen voor basis-, voortgezet en hoger onderwijs in een geïntegreerde omgeving voor kinderen, jongeren en volwassenen met een functiebeperking. Zij moeten waarborgen dat dit onderwijs een geïntegreerd onderdeel is van het onderwijssysteem'.

 • Regel 7; 'Overheden dienen het principe te erkennen dat mensen met een functiebeperking in staat moeten worden gesteld om hun mensenrechten uit te oefenen, met name wat werkgelegenheid betreft.  Zij moeten op de arbeidsmarkt gelijke kansen krijgen voor productief en betaald werk, zowel op het platteland als in de steden'.

 • Regel 8; 'Overheden zijn verantwoordelijk voor het voorzien in sociale zekerheid en behoud van inkomen voor mensen met een beperking.'.

 • Regel 10; 'Overheden moeten zorgen voor integratie en deelname van mensen met een functiebeperking aan culturele activiteiten op een gelijkwaardige basis'.

 • Regel 11; 'Overheden moeten maatregelen treffen voor gelijke kansen voor beoefening van sport en recreatie door mensen met een functiebeperking.'.

 • Regel 12; 'Overheden moeten maatregelen bevorderen die mensen met een functiebeperking in staat stellen gelijkwaardig te participeren in het religieuze leven in hun leefomgeving.'.

 • Regel 15; 'Overheden dragen verantwoordelijkheid om een wettelijke basis te scheppen voor maatregelen die volledige participatie en rechtsgelijkheid waarmaken voor mensen met een functiebeperking'.

 • Regel 17; 'Overheden zijn verantwoordelijk voor het oprichten en versterken van nationale coördinatiecentra die moeten functioneren als expertisecentrum voor vraagstukken over functiebeperkingen.'

Naar prestatieafspraak 7.

vergroot tekst