Selecteer een pagina

De gemeente Hilvarenbeek wordt gevormd door 6 kernen (Baarschot, Biest-Houtakker, Diessen, Esbeek, Haghorst en Hilvarenbeek). Elke kleur (links in het logo) staat voor één van de kernen die tezamen de gemeente Hilvarenbeek vormen, maar de kleuren staan tevens voor de diversiteit die er binnen elke kern is maar ook voor de diversiteit aan organisties en inwoners binnen de Participatieraad Hilvarenbeek.

Samen vormen de kleuren, de countouren van een gezicht, dat staat voor onze gezamenlijke gedragen adviezen die we uitbrengen. Het met elkaar gevormde gezicht verbeeld dat wij als Adviesraad Sociaal Domein dé gesprekspartner voor en met de gemeente Hilvarenbeek.

Daarnaast geeft de beweging in het logo het flexibele vermogen van de Participatieraad Hilvarenbeek weer, wij zijn net als de maatschappij continue in beweging.

Welkom op onze site.

Onze Leefomgeving

Samen geven we invulling aan onze woon- en leefomgeving in de kernen Baarschot, Biest-Houtakker, Diessen, Esbeek, Haghorst en Hilvarenbeek. Samen geven we invulling maar ook richting aan het sociaal domein. Samen zorgen we ervoor dat de gemeente Hilvarenbeek, met haar 6 kernen, ECHT is.

 Wij nodigen alle inwoners uit om vanaf het begin meer te denken over de toekomst van het lokale sociaal domein. Zet daarom vandaag nog uw eerste stap richting het worden van een Participatiedenker en maak vrijblijvend kennis met de Participatieraad Hilvarenbeek.

Leren van elkaar

Film: uitleg van het belang om ervaringen te delen.

Missie

Onze missie

Als Participatieraad Hilvarenbeek vinden wij het belangrijk dat inwoners leven in een (lokale)samenleving waarin iedere individu op zijn of haar wijze als volwaardig én gelijkwaardig wijze kan én mag deelnemen aan de gemeenschap.

Als Participatieraad Hilvarenbeek gaan we in gesprek met elkaar, wisselen met elkaar van gedachten en komen gezamenlijk tot een gevraagd of ongevraagd -advies om zo dicht mogelijk bij de ideale situatie te komen waarbij het kunnen meedoen (sociaal en inclusief) voor iedereen een normale dagdagelijkse situatie is.

Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilvarenbeek, over maatschappelijke vraagstukken en de uitvoering binnen het sociaal domein. Wij trachten in een zo vroegtijdig stadium betrokken te raken bij de onderliggende processen om een maximale invloed uit te oefenen om onze gezamenlijke doelen te bereiken.

Een woord

Van de Voorzitter

“Als adviesorgaan ligt ons werk in het verlengde van dat van de gemeenteambtenaren, -bestuurders en -raadsleden voor wat betreft het lokale en regionale Sociaal Domein.

Soms hebben we te maken met grote tijdsdruk maar de zeer betrokken Participatiedenkers menen we toch een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de besluiten van onze gemeente voor met name de kwetsbare burger.

U als inwoner van onze gemeente nodig ik dan ook van harte uit om verder te struinen in onze website en om te overwegen of u als nieuwe Participatiedenker betrokken wilt zijn om invloed uit te oefenen op het gemeentelijk beleid.”

– Leon Bertens

k

Adviezen

De Participatieraad Hilvarenbeek tracht bij veel onderwerpen vanaf de houtskoolschets aan tafel te zitten met de verantwoordelijke ambtenaren in de gemeente Hilvarenbeek. Door deze actieve manier van werken ook wel het “informeel overleg” genoemd is de invloed op het beleid het grootst én behoeven de vele onderwerpen die hier besproken worden uiteindelijk geen formeel advies vanuit de Participatieraad te ontvangen. Hieronder kunr u onze adviezen raadplegen. 

inwoners

Participatie- denkers

Anno

Adviezen

6

Januari ’21

Schuldhulpverlening

De Participatieraad Hilvarenbeek heeft zich gebogen over het raadsvoorstel voor het vaststellen van een verordening beslistermijn schuldhulpverlening. 

27

Juni ’20

Brief corona-virus

De Participatieraad Hilvarenbeek richt deze brief aan het college van de gemeente Hilvarenbeek. Aanleiding is de bijzondere situatie die is ontstaan door het Covid-19 virus

9

April ’20

Regionaal Inburging

Advies vanuit de regionale adviesraden sociaal domein met betrekking tot het visiedocument regionale inburging.

Adviezen

De informele manier van werken zorgt ervoor dat de Participatieraad Hilvarenbeek al vroeg in het traject tot het komen van een gemeentelijk beleid betrokken is. Naast een maximale invloed door burgerparticipatie resulteerd het ook in een efficiënte wijze van werken waardoor er minder adviezen hoeven worden uitgebracht. Hieronder leest u onze adviezen, per onderwerp.

Subsidiebeleid

Kalender

Onze komende activiteiten

There are no upcoming events at this time.

Organisatie

Diversiteit

Breed draagvlak

De samenleving bestaat uit een grote diversiteit aan inwoners. De Participatieraad Hilvarenbeek streeft er continue naar om een goede afspiegeling te zijn van de gemeente Hilvarenbeek. Wij vinden dat noodzakelijk om alle vraagstukken vanuit diverse invalshoeken te kunnen bekijken.

Het belang van diversiteit in het algemeen wordt hieronder verwoord door dhr. Jeroen Smit, onderzoeksjournalist bij “De Prooi”, na aanleiding van de kredietcrisis.

Onze uitgangspunten over....

De Participatiedenkers Hilvarenbeek geeft over veel maatschappelijke onderwerpen gevraagd en ongevraagd -advies aan het college van Burgemeester en Wethouders. Al  onze adviezen onstaan vanuit onze basisuitgangspunten over deze onderwerpen.

Sport & Bewegen

Mensen die voldoende sporten en bewegen hebben minder kans op gezondheidsklachten of om zich eenzaam te gaan voelen. De Participatieraad Hilvarenbeek vindt daarom belangrijk dat er een breed aanbod van sportmogelijkheden in de gemeente Hilvarenbeek wordt aangeboden, waar een ieder welkom is en waar iedereen zich welkom en veilig voelt.

Sportvereniging hebben hierin een grote verantwoordelijkheid en teven een signaalfunctie als er misstanden ontstaan. Daarnaast dient de gemeente Hilvarenbeek een beleid te voeren dat sporten ook voor iedereen toegankelijk kan zijn.

Opvang & Onderwijs

Onderwijs is één van de essentiële schakels en wellicht de belangrijkste voorwaarde voor de integratie en participatie van/tussen personen in de samenleving. Om (toekomstige) uitsluiting te voorkomen is goed onderwijs, op scholen en sportvelden van essentieel belang. Op deze plekken komen het individuele en het maatschappelijk belang samen. Iedereen werkt er aan zijn of haar toekomst en leert er hoe om te gaan met elkaar. 

Opvang, onderwijs, sport diensten dan ook veiligheid en geborgenheid te waarborgen en daar waar nodig actief te acteren op signalen omtrent geweld, uitsluiting, mishandeling, armoede en verslechterende gezondheid.

Gezondheid & Ondersteuning.

Als je aan gezondheid denkt, denk je al snel aan je lijf, je conditie, je fysieke gezondheid. Als je fitter wil zijn ga je meer bewegen, vroeger naar bed, stopppen met roken en gezonder eten. Maar de verzorging van de geest is daarbij net zo belangrijk. Als je lekker in je vel zit, maar ook lekker in je hoofd functioneer je beter, sta je positiever in het leven, heb je minder last van stress en kun je problemen beter de baas.

Uitgangspunt voor een goed lokaal gezondheidsbeleid is de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de 1e-lijns zorg en dat deze voor iedereen beschikbaar/bereikbaar is. Daarnaast dient daar waar er extra ondersteuning (tijdelijk, langdurig of permanent) nodig is deze ondersteuning ook beschikbaar te zijn.

Werk & Inkomen

Werk & inkomen zijn twee belangrijke zaken in het leven van mensen. Werk en inkomen vormen de basis om mee te kunnen doen, te participeren, in de gemeente Hilvarenbeek.

Inkomen en geen nijpende schulden vormen de bodem onder de bestaanszekerheid. Dat betekent dat de verschillenden domeinen de vragen van mensen niet meer afzonderlijk zouden moeten aanvliegen, maar in samenhang en gericht op het te behalen eindresultaat.

In onze optiek is het perspectief van(uit) de hulpvragende inwoner leidend bij het integraal oplosingsgericht werken en zijn de organisatorische en het methodische perspectief dienend om te één samenhangend plan en uitvoering voor en met de burger te komen.

Wonen & Zorg.

Het is voor jongeren steeds moeilijker om betaalbare woonruimte te vinden in één van onze kernen, zij blijven hierdoor langer thuis wonen of verlaten de gemeente Hilvarenbeek, ontgroening.

Ook ouderen inwoners moeten/blijven langer thuis in een (grote) woning wonen. Deze ontwikkelingen maken een goed beleid binnen Wonen, Welzijn en Zorg noodzakelijk.

Er dient een evenwichtige balans gevonden te worden tussen ontgroening en vergrijzing. Een onbalans heeft namelijk een negatieve invloed op alle aspecten van het leven, zoals het vrijwilligerswerk, onderwijs, sport, mantelzorg, lokale organisaties en reguliere zorg. 

t

Participatiedenkers

De Participatiedenker.

De aanduiding “Participatiedenker” geeft goed weer vanuit welke wijze deze burgers/inwoners kijken naar de maatschappij. Hun taak is om datgene wat ze zien, horen en/of ervaren te vertalen naar het algemeen belang. In gezamenlijkheid komen zij als leden van de Participatieraad Hilvarenbeek tot gevraagde en ongevraagde -adviezen aan het college van Burgemeester en Wethouders in zowel de gemeente Hilvarenbeek alsook in de regio Hart van Brabant.

Interesse om ook als Participatiedenker actief te worden binnen de gemeenschap, neem contact met ons op.

Maak kennis met onze participatiedenkers, middels de onderstaande knop.

Blogs

Hieronder kunt u blog’s lezen van de Participatiedenkers over diverse uiteenlopende onderwerpen. De blogs worden op persoonlijke titel geschreven en vertegenwoordigen daarmee dus niet de algemene mening van de Participatieraad Hilvarenbeek.

Wat doen wij?

De blogs die hier worden gepubliceerd zijn persoonlijke meningen, inzichten van de schrijver en verwoorden niet de mening van de Participatieraad Hilvarenbeek. De blogs kunnen bedoeld zijn om een discussie te starten, een mening te delen en/of andere inzichten ter...

Ubuntu

De blogs die hier worden gepubliceerd zijn persoonlijke meningen, inzichten van de schrijver en verwoorden niet de mening van de Participatieraad Hilvarenbeek. De blogs kunnen bedoeld zijn om een discussie te starten, een mening te delen en/of andere inzichten ter...

Agenda 22

Op veel plekken waar gesproken wordt over inclusief beleid voor mensen met beperkingen, duiken de 22 Standaardregels op. Ook binnen de Participatieraad Hilvarenbeek worden de VN-standaard regels, ook wel Agenda 22 genoemd, toegepast.

De term Standaardregels is een afkorting van de officiële naam ‘de 22 VN-Standaardregels Gelijke kansen voor mensen met een handicap’. Deze naam verwijst naar een document, dat de Verenigde Naties opstelden. In het document staan 22 regels. De regels zijn een hulpmiddel voor besluiten over beleid van gemeenten.

De maatschappij is zo ingericht dat mensen met beperkingen lang niet altijd gewoon deel kunnen nemen aan de samenleving. Daardoor ontstaat ongelijkheid tussenmensenmet en zonder beperkingen. De Verenigde Naties (VN) vindt dat deze ongelijkheid verkleind moet worden. De Universele Verklaring van de Rechten vanMens uit 1948 wilden zij aanvullen met rechten voormensenmet beperkingen. In 1993 stelden zij daarom 22 regels op, die een hulpmiddel zijn voor beleidsmakers zoals overheden. Alle lidstaten van de VN ondertekenden de 22 Standaardregels.

In de 22 regels staat wat er nodig is zodat mensen met beperkingen gelijke kansen hebben op wonen, werk, onderwijs, en sociale zekerheid. Er staan aanwijzingen in over voorwaarden en verantwoordelijkheden voor de overheid en burgers: watmoet een overheid in huis hebben om de 22 Standaard Regels te kunnen invoeren?

Wat moeten burgers weten?

Wat moeten medewerkers van een gemeente weten over rechten van mensen met beperkingen?

Welke verantwoordelijkheden hebben gemeentes, werkgevers en de burgers zelf?

Bedoeling van de Standaardregels is dat mensen (gemeenten) weten welke maatregelen zij kunnen nemen voor gelijke kansen van mensen met beperkingen. Met de regels kun je kijken hoe je er als gemeente voor staat:  op welke levensterreinen hebben mensen met beperkingen gelijke kansen? Op welke terreinen lopen we achter? De 22-Standaardregels zijn dus aanknopingspunten voor het maken van inclusief beleid.

Algemene Voorziening

Een algemene voorziening is een voorziening die snel, tijdelijk en incidenteel beschikbaar is op het moment dat iemand hulp nodig heeft. Iemand hoeft geen (of een vereenvoudigde) procedure te doorlopen om in aanmerking te komen voor een algemene voorziening. De gemeente gaat straks bepalen of iemand het beste geholpen is met een algemene of met een individuele voorziening. Daarvoor zal de gemeente nagaan in hoeverre er sprake is van een structurele, langer durende, niet-incidentele hulpvraag. Als de gemeente een goede oplossing kan bieden met een algemene voorziening, dan komt iemand niet in aanmerking voor een individuele voorziening.

Voorbeeld van verschil individueel- en algemene voorziening:

Een voorbeeld van een algemene voorziening is de rolstoel-pool. De oudere dame die eenmaal per twee weken met haar dochter in het nabijgelegen winkelcentrum gaat winkelen, komt in aanmerking voor een algemene voorziening. Haar hulpvraag is incidenteel. Kleine wandelingen gaan prima, maar een middag lang winkelen is net te veel. Voor dat soort gelegenheden kan de dame een rolstoel lenen uit de pool. Iemand die structureel behoefte heeft aan een rolstoel, en eigenlijk geen dag zonder kan, krijgt een eigen rolstoel van de gemeente. Deze persoon kan er ook voor kiezen om de rolstoel aan te schaffen met een persoonsgebonden budget.


AWBZ

De AWBZ is een collectieve verzekering voor iedereen die voor langdurige en onbetaalbare zorgkosten komt te staan. De zorgbehoefte van mensen die in aanmerking komen voor de AWBZ wordt uitgedrukt in zes ‘AWBZ-functies’. Iemand kan een indicatie krijgen voor één of meer van de volgende zorgsoorten: persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerendebegeleiding, behandeling en verblijf. De landelijke overheid wil op termijn steeds meer verantwoordelijkheden van de AWBZ overhevelen naar de gemeenten. Per 1-1-2015 komen er al een aantal zaken via de


Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning is ondersteuning die iemand kan krijgen bij het maken van een keuze of het oplossen van een probleem. Cliëntondersteuning moet de cliënt (en zijn omgeving) helpen om zichzelf te redden en aan de maatschappij deel te nemen.


Indicatie of toegangsbeoordeling

Indicatiestelling is de beoordeling of iemand in aanmerking komt voor een bepaalde vorm van zorg. Om een AWBZ-voorziening te krijgen is een indicatiebesluit nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg. Om voor de Wet maatschappelijke ondersteuning in aanmerking te komen is ook een besluit nodig van een onafhankelijke deskundige. Elke gemeente regelt de toegang tot Wmo-voorzieningen op haar eigen manier.


 Individuele voorziening

Een individuele voorziening is een voorziening die voor u persoonlijk bestemd is en die u langere tijd nodig hebt. De gemeente gaat straks bepalen of iemand het beste geholpen is met een algemene of met een individuele voorziening. Daarvoor zal de gemeente nagaan in hoeverre er sprake is van een structurele, langer durende, niet-incidentele hulpvraag. Als de gemeente een goede oplossing kan bieden met een algemene voorziening, dan komt iemand niet in aanmerking voor een individuele voorziening. Als de gemeente bepaalt dat u in aanmerking komt voor een individuele voorziening, dan krijgt u de keuze: u kunt de voorziening zelf regelen met een persoonsgebonden budget. Maar u kunt er ook voor kiezen om het regelwerk aan de gemeente over te laten.

Voorbeeld verschil individueel- en algemeen voorzieningen

Een voorbeeld van een algemene voorziening is de rolstoel-pool. De oudere dame die eenmaal per twee weken met haar dochter in het nabijgelegen winkelcentrum gaat winkelen, komt in aanmerking voor een algemene voorziening. Haar hulpvraag is incidenteel. Kleine wandelingen gaan prima, maar een middag lang winkelen is net te veel. Voor dat soort gelegenheden kan de dame een rolstoel lenen uit de pool. Iemand die structureel behoefte heeft aan een rolstoel, en eigenlijk geen dag zonder kan, krijgt een eigen rolstoel. Dat bepaalt de gemeente. De persoon kan ervoor kiezen om de rolstoel aan te schaffen met een persoonsgebonden budget.


Mantelzorg

Mantelzorg is de langdurige zorg die mensen bieden aan een naaste; deze zorg wordt vrijwillig en niet vanuit een bepaald georganiseerd (hulpverlenend beroep) verband gegeven. Deze mantelzorgers zijn mensen die al voor het ontstaan van de zorgvraag een sociale relatie met elkaar hadden. Mantelzorg is zorg waar iemand een indicatie voor kan krijgen. Bijvoorbeeld een indicatie voor persoonlijke verzorging (AWBZ).


Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging is een voorziening uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Persoonlijke verzorging omvat de volgende hulp:

  • Hulp bij wassen hulp bij aan- en uitkleden
  • Hulp bij het in en uit bed gaan
  • Hulp bij verplaatsen in zit- of lighouding (hulp bij beweging, houding)
  • Hulp bij de toiletgang
  • Hulp bij eten en drinken
  • Persoonlijke zorg voor tanden, haren, nagels en huid
  • Het aanbrengen van een prothese
  • Het geven van advies en voorlichting, gericht op persoonlijke verzorging

Persoonsgebonden budget

Gemeenten geven mensen die in aanmerking komen voor een individuele voorziening uit de Wmo de keuze: wil iemand dat de gemeente alles regelt (ondersteuning in natura) of een persoonsgebonden budget voor de Wmo. Met dat pgb kunnen mensen zelf uitmaken wie ze inschakelen voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp en een nieuwe rolstoel. Het pgb geldt voor alle individuele voorzieningen.


Respijtzorg

Respijtzorg is de tijdelijke vervanging van de zorg die een mantelzorg levert. Het doel van de respijtzorg is om de mantelzorger even vrijaf te geven. Het gaat meestal om vervangende zorg voor een mantelzorger die persoonlijke verzorging levert.


Langer thuis

Het begrip “Langer Thuis” is een begrip dat vaak dubbel gebruikt wordt.

Het kan betekenen dat ouderen, doordat de toegangsdrempel in verzorgingshuizen hoger is geworden,  langer in hun eigen woning moeten blijven wonen. Hierdoor dienen zij dus zelf maatregelen te treffen omdat ook langer in de woning te kunnen blijven wonen.

Het kan echter ook betekenen dat jongeren moeilijk toegang krijgen tot de huursector of het verkrijgen van een hypotheek. De koopwoningen voor starters zijn bijvoorbeeld te duur en huurwoningen zijn niet beschikbaar. Hierdoor worden jongeren gedwongen om langer bij hun ouders te wonen.


Toegankelijkheid vanuit cliëntenperspectief

Onder toegankelijkheid vanuit cliëntenperspectief wordt zowel fysieke toegankelijkheid, zoals rolstoeltoegankelijkheid, verstaan als immateriële toegankelijkheid. Dé beperking bestaat niet. Er zijn evenveel mensen als beperkingen, denk aan niet-aangeboren hersenletsel, slechthorendheid, visueel beperkt. Elke beperking vraagt een eigen aanpassing. Voorzieningen, diensten of activiteiten moeten door elke doelgroep ‘gebruikt’ kunnen worden ofwel voor elke beperking toegankelijk zijn.


Beperkte zorgplicht

In de Wmo wordt de gemeente een beperkte zorgplicht opgelegd. Hierin wordt bepaald dat gemeenten burgers een aantal voorzieningen bieden waarop zij aanspraak kunnen maken. Het gaat om een beperkt aantal individuele voorzieningen die voor burgers noodzakelijk zijn om te functioneren en waar de gemeente geen eigen invulling aan kan geven. Een voorbeeld van een noodzakelijke voorziening is een rolstoel. De gemeente zijn, door middel van een algemene maatregel van bestuur, verplicht een omschrijving te maken om welke voorzieningen het gaat.

Klik op de map-icoon voor meer informatie over hoe Agenda 22 is gekoppeld aan diverse facetten van het leven zoals: gezondheidszorg, reïntegratie, onderwijs, werkgelegenheid, cultuur, inkomen, enz.

w

Contact

…Acquisitie wordt niet gewaardeerd…

Klik hier voor contact informatie