Spring naar inhoud

Welkom

Stichting Participatieraad Hilvarenbeek is het orgaan binnen de gemeente Hilvarenbeek, dat vanuit een brede burgerparticipatie, gevraagde en ongevraagde adviezen verstrekt aan het college van Burgemeester en Wethouders in de gemeente Hilvarenbeek. We doen dit op alle maatschappelijke beleidsterreinen (ook wel het sociaal domein genoemd). Kortom, wij zetten ons actief in voor alle inwoners van de zes kernen in de gemeente Hilvarenbeek.

Stichting Participatieraad Hilvarenbeek is een samenwerkend adviesorgaan van lokale belangenorganisaties en maatschappelijk betrokken burgers welke optreden als adviesraad in het sociaal domein van de gemeente Hilvarenbeek. De stichting staat voor burgerparticipatie en heeft om die reden ook geen 'professionele partijen' in haar geledingen, om eventuele schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Uiteraard wil dat niet zeggen dat 'professionele partijen' niet gehoord worden voor advies en/of om inzichten te delen. De stichting en de gemeente Hilvarenbeek hebben de adviesrol vastgelegd in een gemeentelijke verordening.

Door een ruime invulling van de deelnemers (leden) van de Participatieraad Hilvarenbeek heeft de stichting een brede achterban waardoor zij een grote maatschappelijke legitimatie heeft vanuit de bevolking in de gemeente Hilvarenbeek. Mede hierdoor beschikt de Participatieraad Hilvarenbeek over een grote en brede deskundigheid in eigen huis, mocht deze echter niet toereikend zijn dan laten wij ons adviseren door externe belangenbehartigers, organisaties en/of deskundige burgers. Dit alles om een gedegen en gedragen advies uit te brengen aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilvarenbeek, met als doel om tot een sociaal, inclusief en maatschappelijk gedragen gemeentelijk beleid te komen op alle gebieden binnen het Sociaal Domein.

De stichting is zich ervan bewust dat het alleen adviseren over het reeds in 'beton gegoten' voorstel aan het college van Burgemeester en Wethouders onvoldoende is om haar doelstellingen na te komen. We voeren daarom regelmatig overleg met ambtenaren over de plannen van toekomstig beleid en over de uitvoering van het huidige beleid.

Vanuit het brede netwerk van de aangesloten organisaties en burgers heeft de Participatieraad Hilvarenbeek verreikende  'voelhorens' in het maatschappelijk veld, zowel lokaal, regionaal als landelijk. Daarnaast initieert, participeert en organiseert de Participatieraad Hilvarenbeek bijeenkomsten om te informeren en inzichten op te halen.

Via onze site, Facebook en Twitter informeren wij u over onze activiteiten, adviezen.

Het is tijd voor nieuwe ontwikkeling in het sociaal domein, bekijk de film over wat wij samen kunnen doen.

Uitleg Samentafel...profesional & burger.
vergroot tekst